top of page

COOKIE POLICY

We verzamelen automatisch gegevens door het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine computerbestanden die kunnen worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer of zijn ingebed in onze webpagina’s en stelt ons in staat om u te identificeren en uw bezoek op de website te volgen. We kunnen de diensten van derde partijen gebruiken om persoonlijke gegevens te verzamelen en te verwerken door onze cookies te gebruiken. U kunt cookies op uw computer uitschakelen door de instellingen in het menu voor voorkeuren of opties in uw browser te wijzigen. Als u cookies uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde onderdelen van de website niet toegankelijk zijn.

PRIVACY POLICY

Deze privacyverklaring informeert u over de wijze waarop wij uw Persoonsgegevens verwerken. Wij kunnen u - doorheen onze website - vragen om bepaalde Persoonsgegevens met ons te delen, inclusief maar niet beperkt tot uw naam, voornaam en e-mailadres (identificatiegegevens). Voor bepaalde specifieke verplichtingen kan het nodig zijn dat u aanvullende gegevens verstrekt.

Wij verzamelen alleen Persoonsgegevens die nodig zijn om u te informeren over onze projecten en diensten, om een overeenkomst met u uit te voeren en om met u in contact te staan. Hiervoor baseren wij ons op de verwerkingsgronden van de overeenkomst, de wettelijke verplichtingen, ons gerechtvaardigd belang en in sommige gevallen uw toestemming. U kunt zich ook abonneren op de O my kot nieuwsbrief.

Op de verwerking van uw Persoonsgegevens is deze privacyverklaring van toepassing. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met info@omykot.com. Door het verstrekken van uw Persoonsgegevens wordt u geacht akkoord te zijn gegaan met het gebruik van uw Persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COOKIE POLICY
We automatically collect data through the use of cookies. Cookies are small computer files that may be stored on your computer's hard drive or embedded in our web pages and allow us to identify you and track your visit to the website. We may use the services of third parties to collect and process personal data by using our cookies. You can disable cookies on your computer by changing the settings in the preferences or options menu in your browser. If you disable cookies, certain parts of the website may not be accessible.

PRIVACY POLICY

This privacy statement informs you about how we process your Personal Data. We may ask you - throughout our website - to share certain Personal Data with us, including but not limited to your name, first name and email address (identification data). Certain specific obligations may require you to provide additional information.

We only collect Personal Data that is necessary to inform you about our projects and services, to perform an agreement with you and to be in contact with you. For this we base ourselves on the processing grounds of the agreement, the legal obligations, our legitimate interest and in some cases your consent. You can also subscribe to the O my kot newsletter. On the processing of your Person

bottom of page